Browsed by
Category: Traffic Regulations

ROAD CYCLISTS vs. MOTORISTS

ROAD CYCLISTS vs. MOTORISTS

MHI_A1blThe popularity of road cycling as a competitive sport and a form of transportation is on the rise. This naturally leads to major safety concerns and serious accidents among both groups of road users.

Both the National Road Traffic Act[1] and the Western Cape Provincial Road Traffic Act[2] regulate the rights of and rules for pedal cyclists and motor vehicle drivers on roads in the Republic of South Africa. The National Road Traffic Act has specific regulations pertaining to cycling safety and every cyclist should be alert to these regulations. Regulation 311[3] states as follows:

 1. No person shall ride a pedal cycle on a public road unless he or she is seated astride on the saddle of such pedal cycle.
 2. Persons riding pedal cycles on a public road shall ride in single file except in the course of overtaking another pedal cycle, and two or more persons riding pedal cycles shall not overtake another vehicle at the same time.
 3. No person riding or seated on a pedal cycle on a public road shall take hold of any other vehicle in motion.
 4. No person riding a pedal cycle on a public road shall deliberately cause such pedal cycle to swerve from side to side.
 5. No person riding a pedal cycle on a public road shall carry thereon any person, animal or object which obstructs his or her view or which prevents him or her from exercising complete control over the movements of such pedal cycle.
 6. A person riding a pedal cycle on a public road shall do so with at least one hand on the handle bars of such pedal cycle.
 7. Whenever a portion of a public road has been set aside for use by persons riding pedal cycles, no person shall ride a pedal cycle on any other portion of such road.

[1] 93 of 1996
[2] 6 of 2012
[3] National Road Traffic Regulations, 2000. Government notice R225 in Government Gazette 20963, dated 17 March 2000. Effective as from 1 August 2000 (page 340/389).

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

PADFIETSRYERS TEENOOR MOTORISTE

PADFIETSRYERS TEENOOR MOTORISTE

MHI_A1blDie gewildheid van padfietsry as ‘n mededingende sport en ‘n vorm van vervoer is aan die toeneem. Dit lei natuurlik tot groot kommer oor veiligheid en ernstige ongelukke tussen alle padgebruikers.

Beide die Nasionale Padverkeerswet[1] en die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Padverkeer[2] reguleer die regte en verpligtinge van fietsryers en voertuigbestuurders op paaie in die Republiek van Suid-Afrika. Die Nasionale Padverkeerswet het spesifieke regulasies met betrekking tot fietsryveiligheid, en elke padfietsryer moet bedag wees op hierdie regulasies. Regulasie 311[3] bepaal die volgende:

 1. Niemand mag ‘n padfiets ry op ‘n openbare pad nie, tensy hy of sy wydsbeen op ʼn saal van sodanige trapfiets ry.
 2. Persone wat padfietse ry op ‘n openbare pad moet agter mekaar ry tensy een fietsryer ʼn ander verbysteek. Twee of meer fietsryers mag nie ʼn ander voertuig tegelykertyd verbysteek nie.
 3. Geen staande of sittende fietsryers mag aan ʼn bewegende voertuig op ʼn openbare pad vashou nie.
 4. Geen fietsryer mag op ‘n openbare pad doelbewus veroorsaak dat sodanige padfiets van kant tot kant oor die pad swenk nie.
 5. Geen fietsryer op ‘n openbare pad sal enige persoon, dier of voorwerp op die padfiets vervoer wat sy of haar sig belemmer nie, of wat sy of haar volle beheer oor die padfiets belemmer nie.
 6. ‘n Fietsryer wat op ‘n openbare pad ry, sal te alle tye ten minste een hand op die stuurstang hou.
 7. Wanneer ‘n gedeelte van ‘n openbare pad voorsiening maak vir fietsryers, mag geen fietsryers op enige ander gedeelte van daardie openbare pad ry nie.

[1] 93 van 1996
[2] 6 van 2012
[3] Nasionale Padverkeersregulasies, 2000. Goewermentskennisgewing R225 in Staats-koerant 20963, gedateer 17 Maart 2000. Aanvangsdatum 1 Augustus 2000 (bladsy 340/389).

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

MOENIE DEUR DIE LEWE JAAG NIE

MOENIE DEUR DIE LEWE JAAG NIE

Article 2_BJack Louw is gewoond daaraan om vinnige motors te ry – hy is feitlik gebore met een voet op die versneller. Jack kom boonop uit ‘n baie welgestelde familie, wat beteken dat daar altyd geld was om die boetes vir al sy verkeersoortredings te betaal. Jack se geluk kan egter binnekort draai en dan sal daar geen manier wees om net met ‘n boete weg te kom nie.

In terme van die Wet op Nasionale Padverkeer 93 van 1996 en die Regulasies, soos gepubliseer op 17 Maart 2000, is die algemene spoedgrense as volg: 60 km/h op ‘n openbare pad binne ‘n stedelike gebied, 100 km/h op ‘n openbare pad buite ‘n stedelike gebied wat nie ‘n deurpad is nie, en 120 km/h op elke snelweg.

Indien jy die spoedgrens met meer as 60 km/h oorskry, sal jy outomaties vervolg word en nie die geleentheid hê om ‘n afkoopboete te betaal nie. Indien jy meer as 100 km/h in ‘n 60 km/h-sone ry, sal jy waarskynlik nie die opsie hê om ‘n skulderkenningsboete te betaal nie, maar jy sal in die hof moet verskyn op ‘n aanklag van roekelose of gevaarlike bestuur.

Afhangende van die erns van die oortreding, sal jy nie toegelaat word om ‘n skulderkenningsboete te betaal nie. ‘n Skulderkenningsboete is ‘n boete waar ‘n persoon met ‘n eerste oortreding die opsie het om skuld te erken en ‘n boete te betaal sonder om in die hof te verskyn. Dit mag dalk soos ‘n maklike uitweg lyk, maar indien jy skuld erken, het jy ‘n kriminele rekord.

Skulderkenningsboetes vir spoedoortredings word bereken op die basis van die een rand per km/h wat die spoedgrens oorskry is. Hierdie boetes kan by enige kantoor van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Landdrosdistrik waar die oortreding plaasgevind het, betaal word. Die boete moet getoon word op die dag van die betaling van die boete.

Indien jy kies om nie die skulderkenningsboete te betaal nie, maar eerder die saak in die hof te beveg, moet jy op die boete kyk om vas te stel op watter datum jy in die hof moet verskyn, en wat die saaknommer is. Navrae oor die boete moet gerig word aan die klerk van die kriminele hof van die Landdrosdistrik van uitreiking, en jy moet die boete saamstuur.

Dit is belangrik om kennis te neem van die spoed wat jy ry. Dit kan vir jou belangrik wees om betyds by jou bestemming uit te kom, maar is dit die moeite werd om ‘n boete te betaal, of met ‘n kriminele rekord te sit? Dit is veral belangrik om te onthou dat indien jy die boete in ‘n ander dorp as jou tuisdorp kry, jy terug na daardie dorp moet gaan om in die hof te verskyn. Dit is jou plig om in die hof te verskyn, ongeag of jy in die gebied woon of nie.

Dink voor jy skuld erken op ‘n spoed oortreding, of selfs beter, dink twee keer voor jy die spoedgrens oortree en jouself in daardie posisie plaas.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

DON’T SPEED THROUGH LIFE

DON’T SPEED THROUGH LIFE

Article 2_BJack Louw was used to driving fast cars – he was practically born with one foot on the accelerator. Jack was also born into a very rich family, which meant there was always money to pay for the fines he kept receiving for exceeding the speed limit. However, Jack’s luck would soon change and he might end up with more than a fine.

According to the National Road Traffic Act 93 of 1996 and the Regulations published on 17 March 2000, the general speed limits are: 60 km/h on a public road within an urban area; 100 km/h on a public road outside an urban area which is not a freeway, and 120 km/h on every freeway.

Prosecution or the imposition of a spot fine is automatic if you are caught exceeding the 60km/h and general speed limits. However, if you speed in a 60km/h zone, and it is greater than 100km/h, you will not have the option of paying an admission-of-guilt fine, but will have to appear in court to answer a charge of reckless or dangerous driving and contravention of the Act.

Depending on the seriousness of the offence, you may or may not be given the alternative of an admission-of-guilt fine as opposed to having to appear in Court. An admission-of-guilt fine is a fine that a person is issued with after admitting guilt. It may seem like an easy exit to all problems. However, once admitting guilt, the person will have a criminal record.

Admission-of-guilt fines for speeding are calculated on the basis of rands per km/h in excess of the speed limit. These fines may be paid at any office of the South African Police Service in the Magisterial district where the offence occurred, by the date stipulated on the notice that will be posted to you within two weeks after you received the ticket. You must produce the ticket when paying the fine.

Should you choose not to pay the admission-of-guilt fine, but rather state your case in court, you should check the fine to ascertain the date on which you must appear in Court and the case number. Queries about the fine must be directed to the clerk of the criminal court of the Magisterial district of issue, and the actual document must accompany your query.

It is important to take notice of the speed you are driving. It may be important for you to get to your destination in time, but is it worth paying a fine, or having a criminal record? It is also important to remember that if you get a fine in a town other than your home town, you will have to travel back to that town to appear in court.

Think before admitting guilt to a speeding offence, or even better, think twice before committing an offence that would put you in that position.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Click here to view full disclaimer