Browsed by
Category: Damages

A DENT ON YOUR RECORD?

A DENT ON YOUR RECORD?

A3blAngela, a normal middle-aged woman with a basic salary has just landed herself in a load of trouble, which could possibly cause her not to go on holiday to Mauritius with her family in December. Angela went to the shop to buy bread before fetching her teenage son from school. As she opened the car door the typical Cape Town wind slammed the door into the passenger door of the car parked next to her, leaving a big dent. What to do? Can she just ignore the incident and park her car in another spot? Isn’t that what most people would do?

In the case of S v Mpho Vincent Mutobvu 2013 (2) SACR 366 (GNP), Mr Mutobvu reversed his motor vehicle from a parking bay when he scratched another parked vehicle. He thought the other vehicle was not damaged and therefore drove home. Unbeknown to him, a security guard observed the incident and took down his car’s registration number. The complainant tracked Mr Mutobvu through his registration number and contacted him. She informed him that she had already reported the matter to her local police station. He inspected her vehicle, and conceded that he was responsible for the damage and paid R6 000 for her car to be repaired. She then went with him to get the charge withdrawn. They were told that he had to pay R500 before the charge could be withdrawn, which he accepted to be his “fine”. Mr Mutobvu was under the impression that this was the end of the matter.

Shortly after the incident Mr Mutobvu had an interview for a new job at a mining company. It was then that he was informed that he could not get the job on account of his criminal record. What criminal record? He went to the Criminal Records Centre in Pretoria and was informed that what he had thought was a R500 fine, was actually an admission of guilt in terms of Section 57 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Mr Mutobvu had admitted to the contravention of Section 61 (1) (a) of the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act 93 of 1966 – failure to stop after an accident. His criminal record would only be expunged after 10 years. Mr Mutobvu then applied for a special review as he knew he did not deserve this 10-year criminal record.

In S v Cedras 1992 (2) SACR 530 C at 531j – 532b the following was held regarding a court’s approach to a review:

“In such cases the question must always be whether there are considerations of equity and fair dealing which compel the court to intervene to prevent a probable failure of justice. There must be evidence before the court showing the likelihood of such inequity, should it not intervene. A court must be satisfied that the admission of guilt was probably mistaken or incorrect and the accused or other person deposing on oath on his behalf must give a satisfactory explanation as to how the admission of guilt came to be mistakenly or erroneously made. Good cause must be established for condoning the error or mistake in making the admission of guilt. It must be established that, were the charge to go to trial, the accused would have a probable or arguable defence to the charge and that his deemed conviction or sentence is, accordingly, probably not in accordance with justice.”

Mr Mutobvu stated that he did not have any legal representation when he unknowingly admitted to the guilt charge which resulted in the criminal record. He also stated that he had paid the damages and that the complainant had accepted that the charge be removed. The court stated that “in all circumstances, I would set aside the payment of the admission of guilt fine and subsequent conviction and sentence and order that the fine paid be refunded to the accused”. Mr Mutobvu’s criminal record was erased and the R500 that he had to pay was refunded.

A criminal record is not something that people should take lightly. The first charge may not land you in jail, but it puts you in many other awkward situations. If Angela decides to drive away from her accident, she could also have a criminal record and that means no Mauritius holiday for her. Anyone with a criminal record will not be able to leave the country as they are seen as a danger, and it is almost impossible to find suitable employment. Something as simple as a car dent could change your entire life. My advice to Angela would be to wait for the owner of the vehicle or leave a note with her insurance details. Her situation is like a television license: pay it, it’s the right thing to do!

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

‘N DUIK OP JOU REKORD?

‘N DUIK OP JOU REKORD?

A3blAngela, ‘n gewone middeljarige vrou met ‘n basiese salaris, bevind haar in ‘n moeilike situasie wat dalk kan veroorsaak dat sy nie in Desember saam met haar familie in Mauritius vakansie kan hou nie. Angela het gou gaan brood koop voordat haar tienerseun uit die skool kom. Toe sy uit haar motor klim, het die kwaai Kaapse wind veroorsaak dat haar motordeur teen die deur van die motor langs haar waai en ‘n groot duik laat. Wat moet Angela doen? Moet sy dit net ignoreer en op ‘n ander plek parkeer? Is dit nie wat baie mense sou doen nie?

In die saak van S v Mpho Vincent Mutobvu 2013 (2) SACR 366 (GNP), het mnr Mutobvu sy motor agteruit uit ‘n parkeerplek getrek toe hy die motor langs hom skraap. Hy het gedink daar was geen skade nie en het toe weggery. ‘n Veiligheidswag het egter gesien wat gebeur het en sy motor se registrasienommer neergeskryf. Die klaagster het mnr Mutobvu deur middel van die registrasienommer opgespoor en hom ingelig dat sy die saak aan die polisie gerapporteer het. Hy het haar voertuig ondersoek, toegegee dat hy skuldig was en aan haar R6 000 vir die herstelkoste betaal. Hulle het saam polisiestasie toe gegaan om die klag terug te trek. Hulle is ingelig dat mnr Mutobvu eers R500 moes betaal voordat die saak teruggetrek kon word. Mnr Mutobvu het die R500 betaal en aanvaar dat dit ‘n gewone boete is. Hy was onder die indruk dat die saak hiermee afgehandel is.

Kort na die ongeluk het mnr Mutobvu ‘n onderhoud gehad vir ‘n nuwe pos by ‘n mynmaatskappy. Hy is toe ingelig dat hy nie die werk kon kry nie vanweë sy kriminele rekord. Van watter kriminele rekord praat die mense? Hy het na die Kriminele Rekord Sentrum in Pretoria gegaan en is ingelig dat die R500 wat hy gemeen het ‘n boete was, eintlik ‘n skulderkenning was kragtens Artikel 57 van die Strafproseswet 51 van 1977. Hy het erken dat hy Artikel 61 (1) (a) van die Wet op Nasionale Padverkeer 93 van 1966 oortree het – versuim om te stop na ‘n ongeluk. Sy kriminele rekord sou eers na tien jaar uitgewis word. Mnr Mutobvu het toe aansoek gedoen om ‘n spesiale hersiening, want hy het gevoel dat hy nie die kriminele rekord verdien nie.

In S v Cedras 1992 (2) SACR 530C in 531j-532b is die volgende bevind ten opsigte van ‘n hof se benadering tot ‘n hersiening:

“In sulke gevalle moet die vraag altyd wees of daar oorwegings van billikheid en regverdige handelswyse is wat die hof verplig om in te gryp om ‘n moontlike mislukking van geregtigheid te voorkom. Daar moet bewyse voor die hof wees van die waarskynlikheid van sodanige onbillikheid, sou die hof nie tussenbeide tree nie. ’n Hof moet tevrede wees dat die skulderkenning waarskynlik foutief was en die beskuldigde of ‘n persoon wat namens hom ‘n eed aflê, moet ‘n bevredigende verduideliking gee van hoe dit gebeur het dat die skulderkenning verkeerdelik gemaak is. Goeie gronde moet aangevoer word vir kondonering van die fout wat gemaak is met die skulderkenning. Daar moet bevind word dat, as die aanklag tot ‘n verhoor sou lei, die beskuldigde ‘n waarskynlike verweer teen die aanklag sou hê en dat sy geagte skuldigbevinding of vonnis gevolglik waarskynlik nie in ooreenstemming met geregtigheid is nie.”

Mnr Mutobvu het gesê dat hy nie regsverteenwoordiging gehad het toe hy onwetend skuld erken het wat gelei het tot die kriminele rekord nie. Hy het ook gesê dat hy vir die skade betaal het en dat die klaagster aanvaar het dat die klag teruggetrek word. Die hof het verklaar dat “in alle omstandighede sal ek die betaling van die skulderkenningsboete en daaropvolgende skuldigbevinding en vonnis tersyde stel en beveel dat die boete aan die beskuldigde terugbetaal word”. Mnr Mutobvu se kriminele rekord is geskrap en die R500 is aan hom terugbetaal.

‘n Kriminele rekord is nie iets wat mens ligtelik moet opneem nie. Die eerste klag mag jou dalk nie in die tronk laat beland nie maar dit kan jou in baie ander ongemaklike situasies plaas. As Angela besluit om weg te ry van haar ongeluk kan sy ook ‘n kriminele rekord kry, en dit sou beteken geen Mauritius-vakansie vir haar nie. Geen persoon met ‘n kriminele rekord mag die land verlaat nie, want hy/sy word as ‘n gevaar beskou, en dit is dan byna onmoontlik om geskikte werk te vind. Iets so eenvoudig soos ‘n duik in ‘n motordeur kan jou hele lewe verander. My raad aan Angela sou wees om vir die eienaar van die voertuig te wag of ‘n nota te laat met haar versekeringsbesonderhede. Haar situasie is soos ‘n TV-lisensie: betaal dit, dis die regte ding om te doen!

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Skadevergoeding en die Actio de Pauperie

Skadevergoeding en die Actio de Pauperie

A1blOm ‘n hond as troeteldier te hê, is sekerlik een van die mees vervullende ervarings en ‘n onuitputlike bron van onvoorwaardelike liefde, maar terselfdertyd bring dit ook groot verantwoordelikhede mee.

Nou praat ek nie eens van die veeartsrekeninge en die versorging en oefening wat jou viervoetige vriend nodig het nie. Wanneer jy ‘n hond besit het jy ‘n verantwoordelikheid om te verseker dat jou hond nie enigiemand of hul eiendom skade aandoen nie.

Wat nou gemaak as jou geliefde vriend jou in die skande steek? 

Die ergste gebeur. Weens omstandighede buite jou beheer slaan jou viervoetige vriend sy slagtande in menslike weefsel in! Daar is bloed, ‘n besering en ‘n geskokte en woedende slagoffer. Gelukkig is die wond nie te groot nie, maar voordat jy om verskoning kan vra, storm die getraumatiseerde party daar weg met die woorde: “Jy sal betaal hiervoor; sien jou in die hof!”

Kan jy aanspreeklik gehou word vir die skade wat deur jou onnutsige hond veroorsaak is?  Ja, jy kan wel aanspreeklik wees, afhangende van die omstandighede.

Skadevergoeding wat deur ‘n troeteldier veroorsaak is, kan van jou verhaal word deur die Actio de Pauperie. Jy sal aanspreeklik wees vir skadevergoeding indien die klaer suksesvol kan bewys dat:

  1. jy die eienaar van die dier was ten tye van die besering;
  2. die dier ‘n huisdier is;
  3. die dier strydig met die aard van ‘n huisdier opgetree het; en
  4. die dier se optrede die klaer se skade veroorsaak het.

Wat maak jy nou?

Moet jy maar net aanvaar dat jy sal moet opdok vir jou hond se swak gedrag? Die onus rus op jou, die eienaar van die hond, om te bewys dat daar ‘n geldige verweer bestaan.

Die kans is goed dat jy vir die skade verantwoordelik gehou sal word, tensy jy ‘n baie goeie verweer het en suksesvol kan bewys dat:

  1. jou arme hond uitgelok is deur die klaer se toerekenbare optrede;
  2. jou nikswerd swaer in beheer van jou hond was ten tye van die voorval, met ander woorde dat ‘n derde party beheer oor die dier gehad het en dat die skade veroorsaak is deur daardie persoon se nalatigheid;
  3. die klaer geen wetlike reg gehad het om op die perseel te wees nie;
  4. die klaer bewus was van die risiko en dit vrywillig aanvaar het;
  5. die eienaar nie aanspreeklik is vir skade wat deur die dier aangerig is nie, in terme van ‘n geldige vrywaringsooreenkoms tussen die partye.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.