Browsed by
Month: February 2014

DIE LEWENDE TESTAMENT

DIE LEWENDE TESTAMENT

A4bDie meeste mense verstaan die belang daarvan om ‘n geldige testament te hê, waarvolgens ‘n eksekuteur aangestel en begunstigdes benoem word ten einde uitvoering te gee aan die verdeling van die testateur se eiendom by sy of haar afsterwe.

Maar hoeveel mense ag dit nodig om ‘n lewende testament op te stel?

‘n Lewende testament het nie ten doel om te  beskik  oor bates, legate of begunstigdes nie, maar het betrekking op die filosofie rakende die dood en afsterwe, en moet versigtig oorweeg word en deur ‘n kundige opgestel word.

‘n Lewende testament is ‘n regsgeldige dokument waarin ‘n persoon se wense te kenne gegee word met betrekking tot mediese behandeling wat lewe kan verleng wanneer die persoon nie langer in staat is om sy of haar wense uit te spreek nie.  Dit kan ook bestempel word as ‘n vervroegde mediese opdrag.

‘n Tipiese klousule in ‘n lewende testament sou soos volg lees:

As die tyd aanbreek dat ek nie in staat is om besluite oor my toekoms te neem nie dien die volgende verklaring as my opdrag.

Indien ek  aan ‘n siektetoestand of fisiese aantasting ly wat groot nood vir my veroorsaak en my onkapabel maak om ‘n rasionele bestaan te voer en daar geen redelike vooruitsig op herstel is nie, weerhou ek my toestemming om op kunsmatige wyse aan die lewe gehou te word en om enige vorm van buisvoeding te ontvang as ek sterwend is. Ek versoek verder dat ek alle nodige medikasie binne-aars ontvang om my gemaklik en vry van pyn te hou, al sou dit die oomblik van dood verhaas.  Ek weerhou uitdruklik toestemming tot enige vorm van resussitasie indien my hart en asemhaling staak en my prognose hopeloos is.

Die lewende testament stel dus die dokter en familie in kennis dat die pasiënt nie toestem tot enige behandeling wat hom of haar kunsmatig aan die lewe hou nie.  Dit praat namens die pasiënt wanneer hy of sy nie in staat is om self te kommunikeer nie.

Die Suid-Afrikaanse reg en die meeste gelowe erken die geldigheid van die lewende testament maar al die vernaamste gelowe is gekant teen genadedood. Genadedood is onwettig en die opspraakwekkende geval van die gerespekteerde UWK-professor, Sean Davison, was onlangs in die nuus toe hy in Nieu-Seeland gearresteer is op ‘n klag van poging tot moord nadat hy sy ongeneeslik siek 85-jarige moeder, Patricia Ferguson,  bygestaan het met selfdood deur ‘n dodelike dosis morfien vir haar voor te berei.

Die belang van ‘n geldige lewende testament word onderstreep deur hierdie geval wat toon dat daar traumatiese en verreikende gevolge kan wees vir die geliefdes wat agterbly.

Baie prokureurs wat boedelbeplanning doen, sluit dan ook ‘n lewende testament en ‘n mediesesorgvolmag in by hul pakket van  boedelbeplanningsdokumente.

Die voordele van ‘n lewende testament

 1. Die opdragte beskerm die pasiënt se menseregte en in besonder die reg om mediese behandeling te weier.
 2. Dit moedig gesprekvoering aan met betrekking tot besluite oor afsterwe.
 3. Dit het ook tot gevolg dat mediese personeel en versorgers bewus is van die pasiënt se wense, wat die toepassing van geskikte behandeling verseker.
 4. Dit voorkom ‘n situasie waar die pasiënt se vriende en familie die moeilike besluite moet neem.

Die nadele van ‘n lewende testament

 1. Dit is  ‘n onaangename, neerdrukkende taak om so ‘n dokument op te stel.
 2. Die persoon wat die dokument wil opstel mag nog gesond wees en hom of haar kwalik kan indink in omstandighede waaronder hy of sy willens en wetens die dood sal bespoedig.
 3. Teen die tyd dat uitvoering aan die testament gegee moet word kon die opsteller dalk van plan verander het en is dit moeilik om die dokument te wysig.

Hou die volgende in gedagte

 1. Die lewende testament moet nie vervat wees in of aangeheg word aan die laaste testament nie aangesien laasgenoemde slegs tot uitvoering kom by die afsterwe van die testateur.
 2. ‘n Lewende testament tree eers in werking wanneer die pasiënt onbevoeg raak; tot in  daardie stadium is die pasiënt in staat om self oor toepaslike behandeling te besluit.
 3. ‘n Sertifikaat van die pasiënt se dokter en ‘n ander onafhanklike dokter waarin gesertifiseer word dat die pasiënt óf aan ‘n terminale siekte ly óf permanent bewusteloos is, word vereis voordat ‘n lewende testament in werking tree. In die geval van ‘n hartaanval tree die lewende testament nie in werking nie. ‘n Lewende testament kan slegs in werking tree as uiteindelike herstel hopeloos is.
 4. Jou dokter en familie moet in kennis gestel word van die dokument en dit is ook wenslik om afskrifte daarvan beskikbaar te hê vir die dokter, die hospitaal en familie.

Deur Monica Störzner

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

THE LIVING WILL

THE LIVING WILL

A4bMost  people are familiar with a will or testament and understand the importance of having this legal declaration drafted, by which the testator nominates an executor to manage his or her estate and provide for the distribution of his or her property to beneficiaries when he or she dies.

But how many people have considered drafting a living will?

A living will does not deal with assets, heirs and beneficiaries, but with the philosophy of death and dying, and should be considered carefully and drafted by a professional.

A living will is a legal document expressing a person’s wishes regarding life-prolonging medical treatment when that person can no longer voice his or her wishes.  It is also referred to as an advance medical directive.

A typical clause in a living will would read as follows:

If the time comes when I can no longer take part in decisions for my own future, let this declaration stand as my directive.

If I suffer from physical illness or impairment expected to cause me severe distress, rendering  me incapable of rational existence, from which there is no reasonable prospect of recovery,  I withhold my consent to be kept alive by artificial means and do not give my consent to any form of tube-feeding when I am dying; and I request that I receive whatever quantity of drugs and intravenous fluids as may be required to keep me comfortable and  free from pain  even if the moment of death is hastened. I withhold my consent to any attempt at resuscitation, should my heart and breathing stop and my prognosis is hopeless.

The living will tells the doctor and family that the patient does not consent to being kept alive artificially. It speaks for the patient at a time when the patient may be unable to communicate.

South African law and most religions accepts the validity of the living will, but none of the main religions accept euthanasia.

Euthanasia is against the law. Sean Davison, the respected UWC professor who helped his 85-year-old terminally ill mother, Patricia Ferguson, die in New Zealand by preparing a lethal dose of morphine, was arrested in New Zealand in September 2010 on an attempted murder charge.

It is important to have a properly drafted, legal living will to avoid far reaching and traumatic consequences for the loved ones that stay behind.

Many lawyers who practice in the area of estate planning include a living will and a health care power of attorney in their package of estate planning documents.

The advantages of a living will

 1. The directives respect the patient’s human rights, and in particular his or her right to reject medical treatment.
 2. It encourages full discussion about end-of-life decisions.
 3. It also means that the medical staff and caregivers are aware of the patient’s wishes, and knowing what the patient wants means that doctors are more likely to give appropriate treatment.
 4. It will avoid the situation where the patient’s family and friends have to take the difficult decisions.

Disadvantages of a living will

 1. Drafting this document can be very depressing.
 2. The person may still be healthy and not in a position to actually imagine that he or she could  ever be in the position where they would voluntarily give up living.
 3. When the time comes to act on the living will the patient might have changed his or her mind and it is then often difficult to amend the document.

Important points to consider

 1. The living will should not be incorporated or attached to the last will and testament, which is only acted upon after death.
 2. A living will does not become effective unless the patient becomes incapacitated; until then the patient will be able to choose appropriate treatment.
 3. A certificate by the patient’s doctor and another independent doctor certifying that the patient is either suffering from a terminal illness or permanently unconscious, is required before the living will becomes effective. In the case of a heart attack, the living will does not take effect. A living will is only executed when ultimate recovery is hopeless.
 4.  You have to notify your doctor and family of your living will and preferably have copies of the document available for the doctor, hospital and  family.

By Monica Störzner

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Click here to view full disclaimer

COMMON LAW MARRIAGE IN SOUTH AFRICA

COMMON LAW MARRIAGE IN SOUTH AFRICA

A3bIn South African law there is no such thing as a common law marriage. People simply believe that living together with another person for a continuous period of time establishes legal rights and duties between them. This is a common misunderstanding especially with young adults.

The only way to be protected in our law is to enter into a universal partnership agreement. Such an agreement clarifies the rights and duties of the partners. The agreement will determine what would happen to property and assets of the couple if they should decide to separate. The agreement is, however, not enforceable in so far as third parties are concerned. Only a valid marriage is enforceable against third parties. It is important to note that partners can sometimes be jointly and severally liable if they acted within the scope of the partnership. An agreement such as this will be legally binding as long as it contains no provisions that are immoral or illegal. If there is no agreement on the dissolution of a universal partnership agreement, a party would only be entitled to retain those assets which he or she has purchased and owns and further would be entitled to share in the assets proportionately in terms of the contribution which they have made to the partnership.

To prove the existence of such a partnership it must be shown that:

 • The aim of the partnership was to make profit.
 • Both parties must have contributed to the enterprise.
 • The partnership must operate to benefit both parties.
 • The contract between the parties must be legitimate.
 • There must be valid consent.
 • There is an intention to create a legally binding agreement.

Where there is no express agreement, a tacit agreement may be proved if it is found that it is more probable than not that such an agreement had been reached between the parties at the time of cohabitation.

Because the existence of a universal partnership is somewhat difficult to prove, and it may not be a claim that you wish to have to make or defend, it is advisable to consider entering into a contract that spells out how property should be dealt with on termination of the relationship by death or otherwise. Such a contract would provide some certainty for cohabitees regarding the division of assets and settlements of liability on termination of the relationship.

Some of the consequences of the absence of a legal ground between parties in such relationships are:

 • No exemption from donations tax in respect of donations between them.
 • Cohabitees do not benefit from the laws relating to the exemption from estate duty of bequests to spouses.
 • There is no reciprocal obligation of maintenance.
 • Cohabitee is not a recognised claimant if his/her partner dies intestate.
 • There is no right to property or assets that belong to cohabitee.
 • There is no reciprocal duty to contribute to household necessities.

The Domestic Partnerships Bill of 2008 is still in its formulation stage and it remains to be seen how it is to be implemented. In the current constitutional dispensation it is unlikely that a partner will be left in despair, taking into account the Domestic Partnerships Bill.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Click here to view full disclaimer

DIE GEMENEREGHUWELIK IN SUID- AFRIKA

DIE GEMENEREGHUWELIK IN SUID- AFRIKA

A3bDaar is geen gemenereghuwelik in die Suid-Afrikaanse reg nie. Mense glo dat deur vir ‘n aaneenlopende tydperk saam met iemand anders te woon, regte en verpligtinge tussen hulle gevestig word. Hierdie misverstand kom veral voor by jong volwassenes.

Die enigste manier om onder ons reg beskerming te geniet is deur ‘n universele vennootskapooreenkoms tussen die twee partye te sluit. So ‘n ooreenkoms gee duidelikheid oor die regte en verpligtinge van die partye. Hierdie ooreenkoms sal bepaal wat met die eiendom en bates van die partye gaan gebeur as hulle besluit om uitmekaar te gaan.  Hierdie universele vennootskapooreenkoms tussen die partye is nie afdwingbaar teenoor derdes nie. Slegs ‘n geldige huwelik is afdwingbaar teenoor derdes. Dit is belangrik om daarop te let dat vennote soms gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou kan word as hulle binne die bestek van die vennootskap optree. ‘n Ooreenkoms soos hierdie sal regtens bindend wees solank die bepalings nie immoreel of onwettig is nie. Sou daar geen ooreenkoms wees oor die ontbinding van ‘n universele vennootskapooreenkoms nie sal ‘n party slegs geregtig wees op die behoud van die bates wat hy of sy gekoop het en besit en sal hy of sy voorts geregtig wees daarop om proporsioneel die bates te deel volgens die bydrae wat elk tot die vennootskap gemaak het.

Om te bewys dat so ‘n ooreenkoms bestaan sal die partye die volgende moet kan aantoon:

 • Die doel van die vennootskap was om wins te maak.
 • Albei partye moes bygedra het tot die vennootskap.
 • Die bepalings moet tot voordeel wees van albei partye.
 • Die bepalings in die kontrak moet nie onregmatig wees nie.
 • Daar moet geldige wilsooreenstemming wees.
 • Daar is ‘n wedersydse voorneme om ‘n regtens geldige ooreenkoms te skep.

Waar daar geen uitdruklike ooreenkoms bestaan nie mag daar wel ‘n stilswyende ooreenkoms wees. So ‘n stilswyende ooreenkoms kan afgelei word as bevind word dat dit waarskynlik is dat sodanige ooreenkoms tussen die partye bereik is ten tye van hul saamwonery.

Omdat die bestaan van ‘n universele vennootskap moeilik is om te bewys is dit raadsaam om ‘n kontrak aan te gaan waarin uiteengesit word hoe daar met eiendom te werk gegaan moet word as die verhouding weens dood of om ‘n ander rede beëindig word. So ‘n kontrak sal ‘n mate van sekerheid vir die saamwoners skep oor die verdeling van bates en die afrekening van verpligtinge by beëindiging van die verhouding.

Sommige gevolge van ‘n verhouding waar daar nie ‘n geldige verbintenis tussen die partye bestaan nie, is:

 • Geen wedersydse verpligting om onderhoud te betaal nie.
 • Geen vrystelling van skenkingsbelasting in die geval van skenkings aan mekaar nie.
 • Geen voordeel ingevolge erfreg as een party intestaat sterf nie.
 • Geen reg op eiendom of bates van die saamwonende nie.
 • Geen wedersydse verpligting om by te dra tot huishoudelike noodsaaklikhede  nie.

Die ‘Domestic Partnership Bill’ van 2008 is steeds in sy formuleringstadium en daar sal gesien moet word hoe dit geïmplementeer word. In die huidige grondwetlike bedeling is dit onwaarskynlik dat ‘n vennoot in wanhoop gedompel sal word as die ‘Domestic Partnership Bill’ in berekening gebring word.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

WHY IS THE TRANSFER OF MY PROPERTY TAKING SO LONG?

WHY IS THE TRANSFER OF MY PROPERTY TAKING SO LONG?

A2bAfter signing a deed of sale, the purchasers often want to move into the property with great excitement and as soon as possible.  When they are informed of the process involved prior to the property being transferred this may place a damper on their excitement. Coupled with this there may even be delays in the transaction.

In order to avoid unnecessary frustration it is vital that parties to the transaction understand the processes involved and that delays are sometimes inevitable. Besides possible delays there are a number of processes that need to be followed before a house can be registered in a purchaser’s name.

At the outset, it must be determined if the deed of sale is valid and binding between the parties. If not, a valid and binding contract will first have to be concluded between the parties.

The deed of sale will normally be the starting point in a transaction for a conveyancer who has been instructed to attend to the transfer. This conveyancer is also known as the transferring attorney and is normally the main link between the other attorneys involved the transfer transaction.  Other attorneys involved are normally a bond attorney and/or bond cancellation attorney.

A major role of the transferring attorney is informing any mortgagees, for example banks, about the transfer so that any notice periods for the cancellation of bonds can start running. The notice period is normally up to 90 days. If the bond is cancelled before then, there could be penalties payable.  The transfer may therefore be delayed as a result of the notice period.

If the purchaser will be registering a new mortgage bond to finance the transaction, a bond attorney will be appointed. Since the transferring attorney will not normally be aware of whom the instructed bond attorney is, the bank will usually inform the bond attorney of who is attending to the transfer. The bond attorney will then first make contact with the transferring attorney.

Obtaining the various certificates, receipts and consents applicable to the transaction in question also takes time.  Examples of these are rates clearance certificate, transfer duty receipt, homeowners association’s consent to the transfer, levy clearance certificate, electrical compliance certificate and plumbing certificate.

The transfer duty receipt is obtained from the Receiver of Revenue and should be lodged with all property transactions, even if no transfer duty is payable to the Receiver of Revenue. During 2013 it took approximately seven working days from the submission of the request, until the transfer duty receipt was issued.

The rates clearance certificate is obtained from the local municipality in the area where the property in question is located. The transferring attorney will first request the municipality to inform him of the amount they require in order to issue the certificate. After receipt thereof the amount can be paid and the transferring attorney will then await the issued certificate. The time this takes differs from municipality to municipality. In the City of Cape Town, during 2013, figures were mostly issued on the same day they were requested and the receipt was issued within approximately five working days after payment. This time frame is largely affected by whether or not the municipality works on an electronic system.

If the property is located in an area where a homeowners’ association is established, there will normally be a title deed condition in terms of which the consent of the homeowners’ association must be obtained prior to the transfer. The time it takes for obtaining this certificate differs from one homeowners’ association to the other.

After an inspection by a plumber or electrician it may be found that certain work needs to be carried out before the certificates will be issued. If the work that must be carried out is extensive this can cause major delays with the transaction.

If the property is being sold by an executor of a deceased estate, the consent of the Master of the High Court must first be obtained before the property can be transferred. Major delays can be experienced if the Master of the High Court refuses to give such consent until certain requirements have been met.

Once the transferring attorney is satisfied that all relevant documents are in place he will arrange simultaneous lodgement at the Deeds Office by all attorneys involved in the transaction. It is therefore vital that the bond attorney has by this time obtained the required approval to lodge from the mortgagee and that the bond cancellation attorney has the required consents in place to cancel the existing bond/s on the property.

Once all the documents are lodged at the Deeds Office, an internal process is followed, which has different time frames in the various Deeds Offices. This time frame can also vary in a particular Deeds Office. It is best to enquire from your conveyancer what the Deeds Office time frame is at any given stage.

The list of possible delays in a transaction varies from one transaction to the other and the possibilities are endless. It is advisable to contact your conveyancer for an explanation should you feel that the process is taking too long.

References: Aktebesorging, UNISA 2004, Department Private Law, Ramwell, Brink & West

Compiled by Riëtte Nel

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Click here to view full disclaimer

WAAROM NEEM DIE OORDRAG VAN MY EIENDOM SO LANK?

WAAROM NEEM DIE OORDRAG VAN MY EIENDOM SO LANK?

A2bNadat ‘n koopkontrak onderteken is wil die kopers meestal met groot opgewondenheid en so gou moontlik in die eiendom intrek.  Wanneer hulle egter in kennis gestel word van die proses wat voor registrasie moet plaasvind, plaas dit dikwels ‘n demper op hulle opwinding. Gepaardgaande hiermee kan daar selfs vertragings met die transaksie voorkom.

Ten einde onnodige frustrasie te voorkom is dit noodsaaklik dat die partye wat by die transaksie betrokke is die prosesse verstaan en bewus sal wees dat vertagings soms onvermydelik is.  Behalwe moontlike vertragings is daar ‘n aantal prosesse wat gevolg moet word voordat ‘n eiendom in die koper se naam geregistreer kan word.

Uit die staanspoor moet vasgestel word of ‘n geldige en bindende koopkontrak tussen die partye tot stand gekom het. Indien dit nie die geval is nie, sal ‘n geldige en bindende kontrak eers tussen die partye aangegaan moet word.

Die koopkontrak is normaalweg die beginpunt van ‘n transaksie vir ‘n aktebesorger aan wie die opdrag gegee is om die oordrag te hanteer. Die aktebesorger staan ook bekend as die transportprokureur en is gewoonlik die hoofskakel tussen die ander prokureurs wat met die oordragtransaksie gemoeid is. Ander betrokke prokureurs is gewoonlik die verbandprokureur en/of verbandkansellasieprokureur.

‘n Belangrike rol van die transportprokureur is om enige verbandhouers, byvoorbeeld banke, in kennis te stel van die transport sodat enige kennisgewingperiodes vir die kansellasie van verbande ‘n aanvang kan neem. Die kennisgewingtydperk is gewoonlik 90 dae. As die verband gekanselleer word voordat die tydperk verstryk het kan daar boetes betaalbaar wees. Die transport kan dus moontlik vertraag word as gevolg van die kennisgewingtydperk.

Indien die koper ‘n nuwe verband wil registreer om die transaksie te finansier sal ‘n verbandprokureur aangestel word. Aangesien die transportprokureur nie normaalweg bewus sal wees wie die verbandprokureur is wat opdrag ontvang het om die verbandregistrasie te doen nie, sal die bank gewoonlik die verbandprokureur meedeel wie die transport sal hanteer. Die verbandprokureur sal dan eerste met die transportprokureur skakel.

Verkryging van die verskillende sertifikate, kwitansies en toestemming wat van toepassing mag wees op die betrokke transaksie, neem ook tyd in beslag. Voorbeelde van hierdie dokumente is die belastinguitklaringsertifikaat, hereregtekwitansie, huiseienaarsvereniging se toestemming tot die oordrag, heffingklaringsertifikaat, elektriesenakoming-sertifikaat en loodgietersertifikaat.

Die hereregtekwitansie word van die Ontvanger van Inkomste verkry en moet met alle eiendomstransaksies ingedien word, selfs al is geen hereregte betaalbaar aan die Ontvanger van Inkomste nie. Gedurende 2013 het dit ongeveer sewe werksdae geneem vanaf indiening van die versoek totdat die hereregtekwitansie uitgereik is.

Die belastingklaringsertifikaat word van die plaaslike munisipaliteit in die gebied waar die betrokke eiendom geleë is, verkry. Die transportprokureur sal eerstens die munisipaliteit versoek om hom in te lig watter bedrag hulle benodig om die sertifikaat uit te reik.  Na ontvangs daarvan kan die bedrag betaal word en die transportprokureur wag dan vir ontvangs van die uitgereikte sertifikaat. Die tyd wat hiervoor nodig is verskil van munisipaliteit tot munisipaliteit. Gedurende 2013 is syfers in die Stad Kaapstad meestal uitgereik op dieselfde dag waarop dit versoek is en is die sertifikaat binne ongeveer vyf werksdae na betaling, uitgereik. Hierdie tydraamwerk word grootliks daardeur beïnvloed of die munisipaliteit op ‘n elektroniese stelsel werk of nie.

Indien die eiendom geleë is in ‘n gebied waar ‘n huiseienaarsvereniging gestig is sal daar normaalweg ‘n titelaktevoorwaarde wees ingevolge waarvan die huiseienaarsvereniging se toestemming verkry moet word voordat die oordrag kan plaasvind. Die tyd wat dit neem vir die uitreiking van hierdie sertifikaat verskil van een huiseienaarsvereniging tot die ander.

Wanneer ‘n loodgieter of elektrisiën ‘n eiendom inspekteer kan gevind word dat bepaalde herstelwerk eers gedoen moet word voordat die sertifikate uitgereik kan word. As die werk wat uitgevoer moet word aansienlik is kan dit groot vertragings met die transaksie veroorsaak.

Indien die eiendom verkoop word deur ‘n eksekuteur van ‘n bestorwe boedel, moet die toestemming van die Meester van die Hooggeregshof eers verkry word voordat die eiendom getransporteer kan word.  Indien die Meester van die Hooggeregshof weier om sodanige toestemming te verleen alvorens aan sekere vereistes voldoen is, kan dit tot groot vertragings lei.

Sodra die transportprokureur tevrede is dat alle relevante dokumente gereed is, sal hy reël vir gelyktydige indiening by die Aktekantoor deur al die prokureurs betrokke by die transaksie. Dit is dus noodsaaklik dat die verbandprokureur teen hierdie tyd die nodige toestemming van die verbandhouer ontvang het om voort te gaan met indiening en dat die verbandkansellasieprokureur die nodige toestemming gereed het om die bestaande verband/e wat oor die eiendom geregistreer is, te kanselleer.

Nadat al die dokumente by die Aktekantoor ingedien is volg daar ‘n interne proses wat ‘n verskillende tydsbestek in die verskillende Aktekantore kan hê.  Hierdie tydsbestek kan ook  binne ‘n bepaalde Aktekantoor wissel. Die beste is om jou aktebesorger te raadpleeg oor die tydsbestek wat in enige gegewe stadium van toepassing is.

Die lys van moontlike vertragings in ‘n transaksie wissel van een transaksie tot die ander en die moontlikhede is eindeloos. Dit is raadsaam om met jou transportbesorger te skakel vir ‘n verduideliking sou jy voel dat die proses te lank neem.

Verwysings:  Aktebesorging, UNISA 2004, Departement Privaatreg, Ramwell, Brink & West

Saamgestel deur Riëtte Nel

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

HOE OM JOU SKULD TE BESTUUR

HOE OM JOU SKULD TE BESTUUR

A1bAlecia het groot finansiële probleme gehad; sy het te veel skuld gehad en haar uitgawes het haar inkomste oorskry. Sy het besluit om ‘n nuwe bankrekening oop te maak waarin haar salaris betaal kon word, wat sou verseker dat sy haar salaris kan bestuur voor haar maandelikse debietorders afgaan.

Alecia het gedink dit sou ‘n goeie plan wees om eers die klein skuld af te betaal en dan te begin met die groter skuld. Ongelukkig het dit veroorsaak dat daar geen betalings gemaak is op haar huislening en kredietkaart nie en die bank het gedreig om haar op die swartlys te plaas en haar ‘n dagvaarding te stuur . Die bank het toe ‘n aansoek in die hof gebring vir ‘n bevel wat dit verpligtend maak vir haar om die verskuldigde bedrag te betaal; hierdie bevel word ‘n Besoldigingbeslagleggingsbevel genoem. So ‘n bevel word kragtens a. 65J van die Wet op Landdroshowe  Wet 32 ​​van 1944 toegestaan en beveel ‘n werkgewer (genoem die beslagskuldenaar) om aftrekkings van ‘n skuldenaar se salaris of lone te maak en hierdie bedrae aan die skuldeiser of sy/haar prokureurs oor te betaal. Hierdie bedrae was veel groter as wat Alecia kon bekostig en dit het haar gelaat met geen inkomste vir die res van haar maandelikse skuldverpligtinge nie. Dit het haar in ‘n erger finansiële posisie as voorheen geplaas.

As Alecia vroeër geweet het van skuldberading sou sy nie in die posisie wees waarin sy haar nou bevind het nie. Dit is belangrik om mense voor te lig oor skuldberading, veral in ‘n land waar skuld  so maklik gemaak kan word maar so moeilik is om terug te betaal. Skuldberading is ‘n proses om verbruikers wat skuldprobleme ervaar en sukkel om hul maandelikse verpligtinge na te kom, te help deur die verskaffing van begrotingsadvies, herstrukturering van betalings, onderhandeling namens hulle met kredietverskaffers, monitering van hul betalings, en die verskaffing van nasorgdiens.

Dit is die Skuldberader [wat by die die Nasionale Kredietreguleerder (NKR)  geregistreer is] se taak om te bepaal of die verbruiker se skuldlas te groot is deur inkomste en uitgawes te weeg en dan statutêre en nie-statutêre aftrekkings asook bestaande maandelikse skuldbetalings in berekening te bring. Indien die berekening ‘n negatiewe balans toon word die verbruiker oorverskuldig verklaar. Die skuldberader maak ‘n voorstel wat die skuldbetalings verlaag en die betalingkaskades  (die getal maande waarbinne die die skuld, insluitend rente, afbetaal moet word) verhoog, om die verbruiker in staat te stel om sy/haar skuld te bestuur en tegelykertyd af te betaal.  ‘n Bevel word dan deur die hof toegestaan ​​en aan die kredietverskaffers gestuur en die verbruiker kan dan nie meer enige nuwe skuld aangaan nie. Sodra die skuld afbetaal is word die verbruiker van ‘n klaringsertifikaat voorsien en kan die persoon sy/haar ekstra inkomste gebruik om goedere met kontant te koop.

Ongelukkig was dit te laat vir Alecia aangesien regstappe reeds teen haar geneem was. Dieselfde geld indien ‘n beëindigingbrief gestuur word kragtens a.129 van die Nasionale Kredietwet. Dit is belangrik vir mense om te weet dat daar ‘n manier is om hul skuld te bestuur, maar hulle moet erken dat hulle in finansiële moeilikheid is voordat hulle in ‘n situasie soos Alecia geplaas word . Dit kan dalk te laat vir Alecia wees, maar hopelik sal dit nie te laat wees vir ander nie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

HOW TO MANAGE YOUR DEBT

HOW TO MANAGE YOUR DEBT

A1bAlecia had big financial problems; she had too much debt and her expenses outweighed her income. She decided to open a new bank account into which her salary could be paid, which would ensure that she could manage her salary before her monthly debit orders went off.

Alecia thought it would be a good idea to pay her small debts off first and then begin with the larger debt. Unfortunately this resulted in her not making any payments at all on her home loan and credit card and the bank threatened to blacklist her and sent her a summons. The bank then made an application in court for an order that made it compulsory for her to pay the amount which the bank set out; this order is called an Emoluments Attachment Order (EAO) or garnishee order.  An EAO is granted in terms of s. 65J of the Magistrates’ Courts Act 32 of 1944 and orders an employer (referred to as a garnishee) to make deductions from a debtor’s salary or wages and pay these over to the creditor or its attorneys. This amount was much greater than Alecia could afford and left her with no income for the rest of her monthly debt payments. She was thus put in a worse financial position than before.

If Alecia had known about debt counselling sooner she would not be stuck in the position she is now facing. It is important to educate people about debt counselling, especially in a country where debt is granted so easily and yet so hard to pay back. Debt counselling is a process of assisting consumers that are experiencing debt-related problems and are having difficulty making their current monthly payments, by providing budget advice, restructuring their payments, negotiating on their behalf with credit providers, monitoring their payments and providing aftercare services.

It is the duty of the Debt Counsellor [who is registered with the National Credit Regulator (NCR)] to assess whether the consumer is over-indebted by weighing the income and expenses and then taking into account statutory and non-statutory deductions as well as existing monthly debt payments. If the calculation results in a negative balance, the consumer is declared over-indebted. The debt counsellor provides a proposal that lowers the debt payments and increases the cascades (the number of months allowed for repayment of the debt, inclusive of interest), in order for the consumer to be able to manage his debt while paying it off at the same time. An order is then granted in court and sent to the credit providers, and the consumer can no longer incur any new debt. Once the debt is paid off, the consumer is given a clearance certificate and he/she has all that extra income to buy goods in cash.

Unfortunately, it was too late for Alecia as legal action was already taken against her. The same applies if a termination letter is sent in terms of s.129 of the National Credit Act. It is important for people to know that there is a way to manage their debt, but they need to acknowledge that they are in financial trouble before they are placed in a situation like Alecia. It may be too late for Alecia, but hopefully it won’t be too late for others.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Click here to view full disclaimer