Browsed by
Month: June 2014

Hantering van die huwelik en boedelbeplanning

Hantering van die huwelik en boedelbeplanning

A1blDit is belangrik om die wetlike implikasies van die huweliksgoedere-bedeling te verstaan. Dit is veral  belangrik tydens die opstel van testamente asook by die aangaan van ‘n huwelik, aangesien die bedeling wat ter sprake is, die bates sal beïnvloed.

Die belangrikste vorme van huweliksgoedere-bedeling is die huwelik binne gemeenskap van goedere, die huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling, en die huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling.

Huwelik binne gemeenskap van goedere

 1. Daar is geen vooraf kontraktuele ooreenkoms nie, afgesien van trou;
 2. Gades het nie twee afsonderlike boedels nie;
 3. Daar is ‘n gemeenskaplike boedel en elke gade het ‘n aandeel van 50% in elke bate in die boedel, ongeag in wie se naam dit geregistreer is;
 4. Dit geld vir die bates verkry voor die huwelik asook tydens die huwelik;
 5. Indien een gade skuld aangaan in sy/haar eie naam, sal sy/haar gade outomaties daardeur gebind word en ook aanspreeklik gehou word vir die skuld;
 6. Indien ‘n sekwestrasie plaasvind (in die geval van insolvensie), sal die gemeenskaplike boedel gesekwestreer word. 

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling

 1. ‘n Notariële huweliksvoorwaardekontrak (HVK) word  voor die sluiting van die huwelik opgestel deur ‘n prokureur (wat geregistreer is as ‘n notaris);
 2. Indien daar geen kontrak bestaan nie, sal die huweliksbedeling outomaties binne gemeenskap van goedere wees;
 3. Die waardes van elke gade se boedel by huweliksluiting word in hierdie kontrak vervat;
 4. ‘n Huwelik met ‘n HVK beteken dat al die eiendom wat deur die gades besit word voor die datum van huweliksluiting, die eiendom van die betrokke gade sal bly;
 5. Elke gade het volle beskikkingsreg oor sy/haar eie bates (met ander woorde sonder vooraftoestemming van die ander), alhoewel daar ‘n plig rus op elke gade om volgens sy/haar vermoë by te dra tot die gesamentlike huishoudelike uitgawes;
 6. Bates verkry in die loop van die huwelik sal slegs die uitsluitlike eiendom van een gade bly indien die aanwasbedeling uitdruklik deur die gades uitgesluit word.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling

 1. Die huwelik buite gemeenskap van goedere sluit outomaties die aanwasbedeling in, tensy dit uitdruklik deur die gades in die HVK uitgesluit word;
 2. Eers met ontbinding van die huwelik tree die aanwasbedeling in werking en moet groei van elke gade se boedel vasgestel word.

BOEDELBEPLANNING

Skenkings tussen gades is vrygestel van skenkingsbelasting asook boedelbelasting.

Huwelik binne gemeenskap van goedere

 1. In die geval van die dood van ‘n eggenoot het die langslewende gade ‘n eis vir 50% van die waarde van die gesamentlike boedel en word die werklike waarde van die boedel derhalwe  verminder met 50%. Die boedel word eers verdeel nadat al die skuld vereffen is (begrafniskoste en boedelbelasting word hierby uitgesluit, aangesien die oorledene en nie die gemeenskaplike boedel nie, hiervoor aanspreeklik is).
 2. By die opstel van ‘n testament is dit belangrik dat gades wat getroud is binne gemeenskap van goedere, bewus moet wees daarvan dat hy/sy slegs die helfte van ‘n bate bemaak.
 3. By die dood van ‘n eggenoot word alle bankrekenings gevries (selfs al is die rekenings slegs in een van die gades se naam). Dit kan ‘n invloed hê op likiditeit.
 4. Skenkings of erflatings aan iemand getroud binne gemeenskap van goedere kan ook uitgesluit  word van die gemeenskaplike boedel. Die skenker kan met ander woorde bepaal dat die skenking nie binne die gemeenskaplike boedel moet val nie. Die ontvanger daarvan sal dan ‘n afsonderlike    boedel kan opbou maar die opbrengs van sodanige afsonderlike bates sal weer binne die gesamentlike boedel val.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling

Elke boedelbeplanner (gade) behou besit van bates wat voor die huwelik verkry is.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling

‘n Skenking van een gade aan die ander gade word uitgesluit by die berekening van elke gade se aanwas. Die ontvanger van die geskenk kan dit met ander woorde nie in berekening bring wanneer die groei van sy/haar aanwas vasgestel word nie en die skenker se aanwas word outomaties verminder met die skenkingsbedrag.

EGSKEIDING

In die geval van egskeiding word die huwelik ontbind deur ‘n hofbeslissing en sal die hof dan aspekte soos onderhoud vir ‘n kind, kontak (toegang), voogdyskap en sorg (toesig), onderhoud vir die gade, die verdeling van bates, verdeling van pensioenbelange, ensovoorts bepaal. 

SAAMWOON EN DIE DEFINISIE VAN ‘GADE’

“Saamwoon” word gedefinieer as ‘n stabiele, vaste verhouding waar ‘n paartjie wat nie wil of kan trou nie, saamleef as gades. Die Wysigingswet op Belastingwet het die definisie van “gades” uitgebrei deur ook in te sluit “a same sex or heterosexual union which the Commissioner is satisfied is intended to be permanent”.

Verskeie stukke wetgewing soos die Wysigingswet op Pensioenfondse en Wysigingswet op die Belastingwet, definieer “gade” om ook ‘n lewensmaat in ‘n saamwoonverhouding, in te sluit. Die effek is  dat saamwoon-lewensmaats voordeel trek uit die artikel 4(q)-boedelbelastingaftrekking soos bepaal in die Boedelbelastingwet, en die skenkingsbelastingvrystelling van die Inkomstebelastingwet.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Dealing with marriage and estate planning

Dealing with marriage and estate planning

A1blIt is important to understand the legal implications of the marital property regime, especially when drafting a Last Will and Testament and also when entering into a marriage, as the regime chosen by the estate planner is going to affect his/her assets.

The most important forms of marriage are: marriage in community of property, marriage out of community of property (without accrual), and marriage out of community of property (with accrual). 

Marriage in community of property

 1. There is no prior contractual arrangement, apart from getting married;
 2. Spouses do not have two distinct estates;
 3. There is a joint estate, with each spouse having a 50% share in each and every asset in the estate (no matter in whose name it is registered);
 4. Applies to assets acquired before the marriage and during the marriage;
 5. Should one spouse incur debts in his own name it will automatically bind his/her spouse, who will also become liable for the debt;
 6. If a sequestration takes place (in the case of insolvency), the joint estate is sequestrated.

Marriage out of community of property without the accrual system

 1. An antenuptial contract (ANC) is drawn up by an attorney (who is registered as a notary), before the marriage;
 2. Where there is no contract, the marriage is automatically in community of property;
 3. The values of each spouse’s estate on going into the marriage are stipulated in the contract;
 4. A marriage by ANC means that all property owned by spouses before the date of the marriage will remain the sole property of each spouse;
 5. Each spouse controls his/her own estate exclusively without interference from the other spouse, although each has a duty to contribute to the household expenses according to his/her means;
 6. To allow for assets acquired by spouses during the marriage to remain the sole property of each spouse, the accrual system must be specifically excluded in the ANC. 

Marriage out of community of property with the accrual system

 1. The accrual system automatically applies unless expressly excluded in the antenuptial contract;
 2. The accrual system addresses the question of the growth of each spouse’s estate after the date of marriage.

ESTATE PLANNING

Donations between spouses are exempt from donations tax and estate duty. 

Marriage in community of property

 1. In the event of the death of one spouse, the surviving spouse will have a claim for 50% of the value of the combined estate, thus reducing the actual value of the estate by 50%. The estate is divided after all the debts have been settled in a deceased estate (not including burial costs and estate duty, as these are the sole obligations of the deceased and not the joint estate).
 2. When drafting a Last Will and Testament, spouses married in community of property need to be aware that it is only half of any asset that he or she is able to bequeath.
 3. Upon the death of one spouse, all banking accounts are frozen (even if they are in the name of one of the spouses), which could affect liquidity.
 4. Donations or bequests to someone married in community of property can be made to exclude the community of property; in other words, if the donor stipulates that the donation must not fall into the joint estate, then the donee can build up a separate estate. However, returns on such separate assets will go back to the joint estate.

Marriage out of community of property without the accrual system

Each estate planner (spouse) retains possession of assets owned prior to the marriage. 

Marriage out of community of property with the accrual system

A donation from one spouse to the other spouse is excluded from the calculation of each spouse’s accrual; in other words, the recipient does not include it in his growth and the donor’s accrual is automatically reduced by the donation amount.

DIVORCE

In the event of divorce, the marriage will be dissolved by court decree, which will address such aspects as child maintenance, access, guardianship and custody, spousal maintenance, the division of assets, division of pension interests and so on.

COHABITATION AND DEFINITION OF “SPOUSE”

Cohabitation is defined as a stable, monogamous relationship where a couple who do not wish to or cannot get married, live together as spouses. The Taxation Laws Amendment Act has extended the definition of “spouses” to include “a same sex or heterosexual union which the Commissioner is satisfied is intended to be permanent”.

Many pieces of legislation, including the Pension Funds Amendment Act and the Taxation Laws Amendment Act, now define spouse to include a partner in a cohabitative relationship, the effects of which are that cohabitees will benefit from the Section 4(q) estate duty deduction in the Estate Duty Act, and the donations tax exemptions of the Income Tax Act.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Aanhegtings en toebehore

Aanhegtings en toebehore

A2blBaie oordragprokureurs het al hierdie vraag van ‘n verkoper gehoor: “Kan ek die stoof of die gordynrelings of die rakke of die… verwyder?”

Die mees algemene dispuut wat ​​tussen ‘n verkoper en ‘n koper ontstaan, gaan oor die vraag wat as aanhegtings en wat as toebehore beskou word. Die eenvoudige antwoord sou wees dat dit is waarop die verkoper en die koper in die aanbod om te koop, ooreengekom het. Die reg laat dit aan die verkoper en die koper oor om hul eie reëlings hieroor te tref.

Gewoonlik sal die volgende klousule in die aanbod om te koop, voorkom: die koop is “voetstoots en sluit alle aanhegtings en toebehore van ‘n permanente aard in”. Dit kan ook wees dat die aanbod om te koop glad nie verwys na aanhegtings en toebehore nie. As dit die geval is, is daar drie faktore wat oorweeg moet word om te bepaal of ‘n roerende item beskou word as ‘n aanhegting of ‘n toebehoorsel.

1. Die aard en die doel van die item

Die item moet van ‘n permanente aard wees en die bedoeling moet wees om die onroerende eiendom te dien. Met ander woorde dit moet aangeheg wees aan die grond of die struktuur wat op die grond opgerig is. Voorbeelde hiervan is ‘n motorafdak, staalveiligheidshekke wat aan deurrame vasgesweis is, en ‘n besproeiingstelsel.

2. Die wyse en die mate van aanhegting

Dit gaan hier oor die manier waarop die item met die grond of gebou verbind is. Die vraag is of die item sy eie identiteit verloor en ‘n integrale deel van die onroerende eiendom word en of  verwydering daarvan aansienlike skade aan die onroerende eiendom of aan die aanhegting self sou veroorsaak. ‘n Mens moet ook die metode, tyd en koste verbonde aan die verwydering van die item in ag neem en die vraag vra of die item elders gebruik kan word.

3. Die bedoeling van die eienaar

Daar moet gekyk word na die bedoeling van die eienaar toe die aanhegting gemaak is.

Dit is daarom belangrik om hierdie kwessie aan te roer in die koop-aanbod en ‘n volledige lys te maak van wat ingesluit word in die verkoop. Dit kan albei partye baie tyd en frustrasie spaar.

Hiermee ‘n lys van items wat gewoonlik beskou word as permanent van aard:

Ingeboude suigwaaiers; ingeboude kombuiskaste; ingeboude boekrakke; gordynrelings; muurspieëls; stowe; die bestaande tuin, bome, struike, plante; swembadfilter, -pomp en    -skoonmaaktoerusting; volvloermatte; ligte en ligskerms; handdoekrelings; krane; tennisbaannet; kaggel; sonskerms; posbus; alarmstelsel; televisie-antenna (maar nie satellietskottels nie) en sleutels van alle deure.

Sedert die inwerkingtreding van die Wet op Verbruikersbeskerming het sommige eiendoms-agente die aanhegtings- en toebehoreklousule gewysig om soos volg te lees: “Die eiendom word verkoop met alle aanhegtings en toebehore wat die volgende insluit … welke items in ‘n goeie werkende toestand sal wees op datum van transport”.  Die woorde “goeie werkende toestand” is ‘n baie subjektiewe waardebepaling en laat veel ruimte vir debat. Die sienswyse kan dus gehuldig word dat die verkoper bevestig dat alle aanhegtings en toebehore in ‘n goeie werkende toestand is, wat die beskerming van die voetstootsklousule in ‘n groot mate  sou verwater. Derhalwe moet verkopers die klousule wat handel oor aanhegtings en toebehore deeglik bestudeer voordat hulle dit onderteken.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Fixtures and fittings

Fixtures and fittings

A2blMany transfer attorneys have heard the question from a seller: “May I remove the stove or the curtain rails or the shelves or the…?”

The most common dispute that arises between a seller and a purchaser is a dispute as to what is regarded as fixtures and  fittings. The simple answer is that this would be what the seller and purchaser agreed on in the offer to purchase, as the law leaves it to the seller and purchaser to make their own arrangements.

Usually the offer to purchase only states that the sale is “voetstoots and includes all improvements and all fixtures and fittings of a permanent nature”. It could also be that the offer to purchase does not refer to fixtures and fittings at all. If this is the case there are three factors that have to be  considered to determine whether a movable item is a fixture or a fitting.

1. The nature and the purpose of the item

The item should be of a permanent nature and intended to always serve the immovable property. In other words it must be attached to the land or the structure erected on the land. Examples of this are a carport, steel security gates welded to door frames, and an irrigation system.

2. The manner and the degree of attachment

The question is whether the item loses its own identity and becomes an integral part of the immovable property or if the attachment is so secure that separation would involve substantial damage to either the immovable property or to the item itself. One must also take into account the method, time and costs involved in removing the item and whether the item could be used elsewhere. 

3. The intention of the owner

One should look at the intention of the owner at the time when the attachment was made.

It is therefore important to address this issue in the offer to purchase and draft a comprehensive list of what is included in the sale. This could save both parties a lot of time and frustration.

The following is a list of items that are usually considered to be permanent fixtures:

Built-in extractor fans; built-in kitchen cupboards; fitted bookshelves; fitted curtain rails; wall mirrors; stoves; existing garden, trees, shrubs, plants; pool filter, pool pump and pool cleaning equipment; fitted carpets; light fittings; towel racks; tap fittings; tennis court net; fireplace; awnings; post box;  alarm system; television aerial (but not satellite dishes) and door keys.

Some estate agents have amended their fixtures and fittings clause since the CPA came into operation, to read as follows: “The property is sold with all fixtures and fittings, including the following … which shall be in good working order on date of transfer.” The words “in good working order” are a very subjective assessment and opens the door to debate. The effect hereof is that the seller will be seen to have promised that all the fixtures and fittings will be in good working order, and to a large extent it will be eroding the protection of the voetstoots clause. Sellers should therefore take caution when signing the fixtures and fittings clause.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Die verkeersbeampte lê beslag op jou selfoon: Wat jy moet weet?

Die verkeersbeampte lê beslag op jou selfoon: Wat jy moet weet?

A3blSedert 2011 het die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie, 2011 dit moontlik gemaak vir ‘n gemagtigde beampte om jou sellulêre toestel te konfiskeer indien jy betrap word wanneer jy dit in jou motor gebruik terwyl jy bestuur. Hier is ‘n paar belangrike feite om te onthou sodat jy kan seker maak dat al die regte prosedures gevolg word wanneer op jou sellulêre toestel beslag gelê word.

Die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie, 2011 (hierna “die Ordonnansie”) verbied eerstens die bestuur van ‘n motorvoertuig op ‘n openbare pad terwyl jy ‘n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel met enige deel van jou liggaam vashou en tweedens, die gebruik van ‘n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel terwyl jy bestuur, tensy dit aan die voertuig vasgemaak is (soos ‘n handvrye stelsel).[1]

Volgens die Ordonnansie mag ‘n gemagtigde beampte in die belang van publieke veiligheid ‘n kommunikasietoestel konfiskeer, mits hy die eienaar inlig oor die redes daarvoor. Hy moet ‘n kwitansie aan die eienaar uitreik wat die plek waar sy eiendom teruggeëis kan word, aandui, en hy moet alle prosedures wat in enige beleid van die stad oor konfiskering en beslaglegging vervat is, volg.[2] Die beleid van toepassing in die Stad Kaapstad is bekend as die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere, 2012.

‘n Gemagtigde amptenaar wat in terme van enige Ordonnansie van die Stad optree, moet ‘n kwitansie aan die oortreder gee vir enige eiendom wat verwyder en op beslag gelê is. Hierdie kwitansie moet die volgende aandui:

 • ‘n Lys van die eiendom wat verwyder is;
 • die toestand van die eiendom (want die eiendom moet teruggegee word in dieselfde toestand as waarin dit was toe dit verwyder is);
 • die adres waar die eiendom geberg gaan word;
 • die ure waartydens die goedere afgehaal mag word;
 • die maksimum tydperk vir die berging van die eiendom voordat daarmee weggedoen kan word;
 • die voorwaardes vir die vrystelling van die eiendom waarop beslag gelê is;
 • die naam en kantoornommer van ‘n raadsamptenaar aan wie enige betoog oor die beslaglegging gerig kan word;
 • die afsnydatum en -tyd vir die rig van die betoog;
 • die terme en voorwaardes van die verkoop van eiendom wat nie teruggeëis is nie, per openbare veiling.[3]

Die Stad mag enige nie-teruggeëisde sellulêre stelsel negentig dae na die beslaglegging per openbare veiling verkoop wat in die plaaslike koerante geadverteer is. Munisipale amptenare en raadslede, hul gades, familie en kennisse mag nie hierdie eiendom koop nie. Fooie mag gehef word vir die berging van die sellulêre toestel, asook enige ander koste wat deur die raad aangegaan is in die tydperk van beslaglegging. Hierdie fooie word deur die raad bepaal en mag van tyd tot tyd aangepas word. Fooie en boetes moet by die Raad se kontantkantoor tussen 08:00 en 16:00 op Maandag tot Vrydag betaal word.[4]

Eiendom mag aan die eienaar of sy/haar verteenwoordiger teruggegee word op voorlegging van bewys van betaling van alle fooie wat met die beslaglegging verband hou en enige boetes wat tydens beslaglegging opgelê is. Eienaars of hulle verteenwoordigers kan hul eiendom afhaal tydens die tye en op die plek aangedui in die skutkennisgewing wat op die oortreder bedien is.[5]

Beamptes van die Stad moet redelike stappe neem om enige skade aan eiendom waarop beslag gelê is, te voorkom, maar hulle sal nie verantwoordelik wees vir enige skade wat aan die eiendom gerig is waar ‘n redelike sorgsplig uitgeoefen is nie. Digitale foto’s moet van alle goedere waarop beslag gelê is, geneem word.[6]

‘n Persoon wat ‘n bepaling van hierdie Ordonnansie oortree, pleeg ‘n misdryf en ‘n persoon wat so ‘n misdryf pleeg, is by skuldigbevinding aanspreeklik vir ‘n boete of gevangenisstraf van nie meer nie as 3 jaar, of beide.[7] 

Verwysingslys

 • Die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie, 2011.
 • Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere, 2012.

[1]A 38(1) van die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie.
[2]A 38(4) van die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie.
[3]A8, A9 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere, 2012.
[4]A10, A11 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere.
[5]A12 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere.
[6]A16 van die Standaard Werkproses op die Beslaglegging van Goedere en Diere.
[7] A39 van die Stad van Kaapstad: Verkeers Ordonnansie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

The traffic officer confiscates your cell phone: What you should know!

The traffic officer confiscates your cell phone: What you should know!

A3blSince 2011 the City of Cape Town: Traffic By-Law, 2011 has made it possible for an authorised officer to confiscate your cellular device if you are caught using it in your car while driving. If you end up getting caught red-handed, these are a few things you should know to make sure that all the correct procedures are followed when your cellular device gets confiscated.

The City of Cape Town: Traffic By-Law, 2011 (hereinafter “the By-Law”) prohibits driving a motor vehicle on a public road, firstly, while holding a cellular or mobile telephone or any communications device with any part of the body and, secondly, while using or operating a cellular or mobile telephone or other communication device unless it is affixed to the vehicle (like a handsfree kit).[1]

According to the By-Law an authorised officer may, in the interest of public safety, confiscate a handheld communication device if he informs the owner of such device of the reasons for doing so. He must issue a receipt to the owner, stating the place at which such device may be claimed, and he must follow all procedures contained in any policy of the city dealing with the confiscation and impoundment of property.[2] The policy applicable in the City of Cape Town is called the Standard Operating Procedure on the Impoundment of Goods and Animals, 2012.

An authorised official exercising authority in terms of any By-Law of the City to impound goods, shall issue to the offending party a receipt for any property removed and impounded. This receipt must indicate:

 • A list of the property to be removed and impounded;
 • the physical condition of the goods (to ensure that they are returned in the same physical condition that they were in when impounded);
 • the address where the impounded goods will be kept;
 • the hours during which the goods may be collected;
 • the maximum period for storage of goods before they are disposed of;
 • the conditions for the release of the impounded goods;
 • the name and office number of a council official to whom any representation regarding the impoundment may be made;
 • the date and time by when representation must be made;
 • the terms and conditions relating to the sale of unclaimed goods, by public auction, where no claim (and/or representation) is received.[3]

The City may sell any cellular device that hasn’t been claimed within ninety days after the date of impoundment through public auction which shall be advertised in local newspapers. Municipal officials and councillors, their spouses, relatives and acquaintances are prohibited from purchasing any of these impounded goods. Fees may be levied for the storage of the cellular device and any other expense incurred by the Council during impoundment. Said fees shall be determined by Council and may be adjusted from time to time. Fees and fines shall be paid at the Council cash office between the hours of 08:00 and 16:00 on Mondays to Fridays.[4]

Goods may be returned to the owner, or his or her representative, upon presentation of proof of payment of all fees related to the impounding and storage of the goods and any fines imposed prior to and/or during impoundment. Owners or their representatives can collect their goods during the hours and at the venue indicated in the impoundment notice served on the offender.[5]

Officials of the City must take reasonable steps to prevent any damage to impounded goods; however, it will not be responsible for any damage caused to goods where a reasonable duty of care was exercised. Digital photographs shall be taken of all impounded goods.[6]

A person who contravenes a provision of this By-Law commits an offence and a person who commits such an offence is, on conviction, liable for a fine or a term of imprisonment not exceeding 3 years, or both.[7]

Reference List

 • The Standard Operating Procedure on the Impoundment of Goods and Animals, 2012
 • The City of Cape Town: Traffic By-Law, 2011

[1]S 38(1) of the City of Cape Town: Traffic By-Law.
[2]S 38(4) of the City of Cape Town: Traffic By-Law.
[3]S 8, S 9 of the Standard Operating Procedure on the Impoundment of Goods and Animals, 2012.
[4]S 10, S 11 of the Standard Operating Procedure on the Impoundment of Goods and Animals.
[5]S 12 of the Standard Operating Procedure on the Impoundment of Goods and Animals.
[6]S 16 of the Standard Operating Procedure on the Impoundment of Goods and Animals.
[7]S 39 of the City of Cape Town: Traffic By-Law.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Staff news

Staff news

A4blMHI Team Building

To all our avid readers, here is what we at MHI did for our quarterly team building.

We decided to challenge our skills and each other at the Canal Walk Go-Cart track and everyone participated with vigor.

The Race

There was much excitement and the adrenalin rush was felt by all. Racers drew from four pre-selected colors which then became the four teams. Once the teams were chosen they were given their respective high performance vehicle brand names.

It was time to separate the “Stigs” from the “Twigs” and the race got underway.

It was grueling and fierce and with world class racing regulations in place the circuit soon became a place where playing it safe in cruise mode would mean your untimely elimination.

There could only be place for three and although there were many brave and valiant efforts made the twigs started to fall one by one along the way until three were left standing.

In 1st place we had the youngest member, Catherine Voster (Bonds Department) who from this day forth will be known as the “MHI Stig.”

In 2nd place was none other than Stefanus Malherbe (Director of MHI) who gave Catherine a run for her money.

In 3rd place was Ansie Hyman (Litigation Department) who proved that staying cool under pressure is what counts.

What will we do next quarter… well, you are just going to have to wait and see.

Until next time folks!