HET U AL OOIT ’N BOEDELBEPLANNING LAAT DOEN?

HET U AL OOIT ’N BOEDELBEPLANNING LAAT DOEN?

A2blIndien u nog nooit boedelbeplanning gedoen het nie, is dit dalk ‘n goeie tyd om daaraan uitvoering te gee.

Dit sal slegs tot almal se voordeel wees, want daar is dikwels verskuilde uitgawes wat van krag word met afsterwe en nie gewoonlik in ag geneem word wanneer ’n kliënt sy/haar testament en die vererwing van sy/haar boedelbates beplan nie.

Hierdie uitgawes sluit die volgende in:

  1. Boedelbelasting;
  2. Eksekuteursvergoeding;
  3. Kapitaalwinsbelasting.

Bogemelde kostes het eerstens ’n direkte impak op die kontantposisie van die boedel en die vraag bestaan of daar genoeg kontant beskikbaar sal wees om die Eksekuteur in staat te stel om die boedel te kan afhandel, sonder dat dit nodig is om boedelbates te verkoop. Hierdie faktore kan die afhandelingsproses van die boedel drasties vertraag, met potensiële benadeling vir die erfgename.

Tweedens sal dit die versorging  van afhanklikes direk raak, aangesien die gemelde kostes uit die kontant van die boedel vereffen moet word. Dit kan dus veroorsaak dat die gade en kinders aansienlik minder sal erf as wat die erflater beplan het. Die party wat die slegste getref word, is die langslewende gade, wie gewoonlik die restant-kontant van die boedel erf.

Ongelukkig sal die feit dat u oor ’n juridies-korrek opgestelde testament beskik, nie noodwendig die antwoorde op die bogemelde vrae verskaf nie. Om dit aan te spreek, is dit nodig dat ’n behoorlike boedelbeplanning gedoen word, met die testament se bepalings wat getoets word aan die uitgawes vermeld, en kan die nodige wysigings dan nou aangebring word om die testament ook  koste-vriendelik te maak. Die uitleg van die testament het dus ‘n direkte invloed op die uitgawes hierbo vermeld. Spandeer nóu tyd daaraan om u testament op te trek en dit sal baie verdriet spaar wanneer u nie meer daar is om sake reg te stel nie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *